Jakub Lunga - osobní trenér
Jan Kareš Fitness - Individual Gym


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Osobní trénink 60 min. 1.200,00 Kč