Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
online koučink 90 min. 1.000,00 Kč
osobní koučink NLP 90 min. 2.500,00 Kč
osobní koučink NLP - pobyt a catering 1200 min. 5.000,00 Kč