Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
On-line sezení I. 25 min. Theo diễn
On-line sezení II. 55 min. Theo diễn