công ty Livian s.r.o. - CTPark Plzeň không hoạt động vào lúc này.