MEDICAR(e) cz s.r.o.
Ordinace MEDICAR(e) cz s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Preventivní prohlídka 20 min. Thanh toán BH
Akutní péče 20 min. Thanh toán BH