MeDiLa spol. s r.o.
Brno - Halasovo náměstí


Chọn một danh mục hành động

Brno - Halasovo náměstí

Nhiệm vụ

Erytrocyturie ve fázovém kontrastu


Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

Odběr krve


Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

OGTT - těhotné


Độ dài của hành động: 180 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

OGTT - ostatní


Độ dài của hành động: 180 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng