Ôn tập

Nikola P. 06.09.2023
Hành động: Odběr krve
Petra N. 18.11.2022
Hành động: OGTT
Barbora M. 16.11.2022
Hành động: OGTT
Veronika J. 09.05.2022
Hành động: OGTT
Vlastimil P. 12.09.2021
Hành động: Odběr krve
Dagmar N. 13.07.2021
Hành động: Odběr krve
Bára J. 24.05.2021
Hành động: OGTT
Veronika M. 11.08.2020
Hành động: OGTT