MeDiLa spol. s r.o.
Česká Třebová


Chọn một dịch vụ
Česká Třebová

Česká Třebová

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
OGTT - těhotné 180 min. Thanh toán BH
OGTT - ostatní (ne těhotné) 180 min. Thanh toán BH