TRIVISION s.r.o.
Mamografický screening


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Mamografické vyšetření 7 min. Thanh toán BH
Mamografické vyšetření. 10 min. Thanh toán BH