Rehatrutnov s.r.o.
Ordinace rehabilitace Polská 367


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Registrace - první vyšetření 45 min. Thanh toán BH
Opakované vyšetření 30 min. Thanh toán BH