STAPRO preventivní zdravotní program 2024
Odběry krve


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Brno - Odběry 15 min. Miễn phí
Chrudim - Odběry 15 min. Miễn phí
Hradec Králové - Odběry 15 min. Miễn phí
Pardubice - Odběry 15 min. Miễn phí