Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Lyžařská výuka 50 min. 800,00 Kč
Snowboardová výuka 50 min. 800,00 Kč
Lyžařská výuka 2h 105 min. 1.500,00 Kč
Snowboardová výuka 2h 105 min. 1.500,00 Kč
Odpolední kroužek lyžování 90 min. 500,00 Kč
Odpolední kroužek SNB 90 min. 500,00 Kč