UROGYN MEDICO s.r.o.
Odběrové místo Praha 2 - Wilsonova 301/10| PCR test


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Standardní PCR test na COVID-19 včetně lékařského potvrzení 15 min. 1.300,00 Kč
Standardní PCR test na Covid-19 15 min. Thanh toán BH