Vyhlásenie o prístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky sa zaväzuje sprístupniť obsah tejto webovej prezentácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 a v súlade so zákonom č. 99/2019 Z. z. o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií a o zmene a doplnení zákona č. 365/2000 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na doménu - www.reservatic.com

Stav dodržiavania predpisov

Táto webová stránka spĺňa vyššie uvedené predpisy, ako aj normy EN 301 549 V2 1.2 a WCAG 2.1 s nižšie uvedenými výnimkami.
Niektoré dokumenty už nie sú k dispozícii na zverejnenie na webovej stránke (od iných orgánov, vygenerované účtovným systémom atď.). Prevádzkovateľ webovej stránky je však povinný ich zverejniť, preto tak robí. Podobne niektoré staršie fotografie alebo fotoalbumy vo fotogalériách nemajú alternatívne textové popisy. Niektoré videá vložené priamo na stránke môžu postrádať popisky. V tomto prípade by uvedenie týchto nedostatkov do súladu so zákonom a pravidlami prístupnosti bolo pre prevádzkovateľa finančne náročné, preto to podľa § 7 zákona č. 99/2019 Z. z. nie je dodatočne upravené.
Niektoré informácie na tomto webovom sídle sú ponúkané ako dokumenty vo formáte PDF. Na zobrazenie takýchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z webového servera spoločnosti Adobe. Prípadne môžete použiť niektorý z alternatívnych prehliadačov (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnohé ďalšie). Väčšinu dokumentov PDF si môžete prezerať aj priamo v bežných prehliadačoch. K dispozícii môžu byť aj dokumenty vo formáte MS Office alebo podobných kancelárskych aplikáciách (vo formátoch .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobne). Takéto súbory možno prezerať a upravovať pomocou väčšiny bežne používaných textových editorov (MS Office, Libre Office, Open Office). V niektorých prípadoch ich možno zobraziť priamo v prehliadači v prístupnej forme.
Toto vyhlásenie bolo vydané 24. februára 2022

Spätná väzba a kontaktné údaje

Kontakt na prevádzkovateľa:
Akékoľvek návrhy alebo informácie o problémoch so zobrazením tejto webovej stránky môžete poslať na adresu:
info@reservatic.com

Postupy pro prosazování práva

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie alebo žiadosť zaslanú v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) smernice sa obráťte na príslušný orgán presadzovania práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz