Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Úkon 1 30 min. Thanh toán BH
Úkon 2 60 min. 1.500,00 Kč
Úkon 3 60 min. Thanh toán BH
Úkon 4 60 min. Thanh toán BH