Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba 16:00 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 16:00 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy 11:00 - 13:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Chủ nhật Đã đóng cửa