Obec Dolní Životice
Tělocvična


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Pronájem 60 min 60 min. 150,00 Kč
Pronájem 90 min 90 min. 225,00 Kč
Pronájem 120 min 120 min. 300,00 Kč