Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
ortopedické vyšetření 15 min. Thanh toán BH