Giờ mở cửa

Thứ hai 15:30 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba 16:00 - 19:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 16:00 - 18:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa