Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Úkon 2 60 min. 1.000,00 Kč
Úkon 1 30 min. 500,00 Kč
Úkon 3 45 min. 1.200,00 Kč