MUDr. Josef Liehne
Ústecké urocentrum


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Urologické vyšetření 15 min. Thanh toán BH